8Panel Europeanewropa standart bukulýan agaç çaga oýnamak

● 8 TARAP Oýun: Çagalaryňyza ýa-da agtyklaryňyza gözegçilik edýän perişde bolmak ygtybarly goragy üpjün edýär.Mundan başga-da, bejerilmedik gaty sosna agajyndan ýasalýar.

● HOWPSUZ TARAPDA HEMMESI: Oýun meýdançasynda çyzylan pollaryň we oýun meýdançasynyň üýtgemeginiň öňüni almak üçin rezin bazasy bar.Derweze amatly girelge döredýär we klip arkaly açylyp we berkidilip bilner.

INNOWATIW TEXNOLOGI: ASY: Beýleki oýun oýunlaryndan tapawutlylykda, innowasiýa basyş mehanizmi arkaly dürli şekilde gulplanyp bilner.

● AASsat we WAGTY Tygşytlamak ASSEMBLY: Oýun oýnamak üçin diňe birinji we soňky elementi iki nurbat bilen birikdirmek üçin diňe tornavida gerek (eltip berilýär).Oýun meýdançasynyň galan bölegi öňünden görkezilýär.

● SÖ ENDGI GÖRNÜŞI: has köp oýun oýnamak üçin goşmaça satyn almak bilen aýlawy islegiňize görä giňeldip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

HOWPSUZlyk - bejerilmedik sosna agajyndan ýasalan - elementleriň ähli ýüzleri şikesleriň öňüni almak üçin ýiti gyralary ýok - galyň barlar: diametri 1. 5 sm - barlaryň arasyndaky boşluk: 6. 5 sm - dürli şekilde gulplanyp bilner, edip bolmaýar Çaga tarapyndan çalşylýar - DIN EN 12227 (Öýde ulanmak üçin oýunjaklar) DIN EN 1930 (Çaga ulanylyşy we ideg makalalary - Howpsuzlyk päsgelçilikleri) DIN EN 71 (Oýnawaçlaryň howpsuzlygy) DIN EN-71- 1 (Mehaniki we fiziki aýratynlyklar) DIN EN-71-2 (lamangynlyk) DIN EN-71-3 (Käbir elementleriň göçmegi)

ÖNÜMLERINIEC AECRATYNLYKLARY - her elementi 270 ° burçda hereket edip bolýar - islän görnüşiňizi döredip bilersiňiz - ygtybarly we agyr model, takmynan.16 kg - rezin esasy ýassyklar - derwezäni iki tarapa ygtybarly gysgyç arkaly açyp we berkitip bolýar - takmynan öňünden aýdylýar, diňe birinji we soňky elementi iki nurbat bilen birikdirmek üçin zerur otwýortka (eltip berilýär) - goşmaça isleg boýunça giňeldilip bilner. has köp oýun oýnamak toplumyny satyn almak

GÖRNÜŞLER - umumy aýlaw 7. 20 m - beýikligi: 70. 0 sm - takmynan bir elementiň ölçegleri.70. 0 sm x 90. 0 sm - derwezäniň ölçegleri: takmynan.50. 0 sm ini we 65. 0 sm beýiklik - eplenen oýun oýnamak: 90. 0 sm x 70. 0 sm x 20. 5 sm

Duýduryş!Boýalanmak howpy.

Aýratynlyk

● 8 TARAP Oýun: Çagalaryňyza ýa-da agtyklaryňyza gözegçilik edýän perişde bolmak ygtybarly goragy üpjün edýär.Mundan başga-da, bejerilmedik gaty sosna agajyndan ýasalýar.

● HOWPSUZ TARAPDA HEMMESI: Oýun meýdançasynda çyzylan pollaryň we oýun meýdançasynyň üýtgemeginiň öňüni almak üçin rezin bazasy bar.Derweze amatly girelge döredýär we klip arkaly açylyp we berkidilip bilner.

INNOWATIW TEXNOLOGI: ASY: Beýleki oýun oýunlaryndan tapawutlylykda, innowasiýa basyş mehanizmi arkaly dürli şekilde gulplanyp bilner.

● AASsat we WAGTY Tygşytlamak ASSEMBLY: Oýun oýnamak üçin diňe birinji we soňky elementi iki nurbat bilen birikdirmek üçin diňe tornavida gerek (eltip berilýär).Oýun meýdançasynyň galan bölegi öňünden görkezilýär.

● SÖ ENDGI GÖRNÜŞI: has köp oýun oýnamak üçin goşmaça satyn almak bilen aýlawy islegiňize görä giňeldip bilersiňiz.

BP02-1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler