Kompaniýa

Hebei Faye Co., Ltd.

Kiçijik perişdelere hyzmat etmek, howpsuzlyk biziň üçin elmydama NOOK.

Giriş

“Hebei Faye Co., Ltd.”, öý mebelleri, esasanam çaga / çagalar mebelleri we käbir açyk mebeller, öý senetleri we ş.m. ýöriteleşdirilen hünärmen üpjün ediji bolup, 10 ýyl töweregi tejribe toplap, önümlerimizi 5 yklymy öz içine alýan 30-dan gowrak ýurda iberýäris (üstünde işleýäris) soňky 2 yklym hem!).Müşderilerimize lomaý satyjylar, bölek satyjylar, onlaýn dükanlar (Amazon, Ebay), dünýädäki söwda markalary hem girýär.Kiçijik perişdelere hyzmat edip, önümiň howpsuz bolmalydygyna çynlakaý düşünýäris, şonuň üçin howpsuzlyk biziň üçin hemişe NOOK.

Bu jogapkärçiligi öz üstümize alýarys, degişli düzgünler we ASTM, EN, AS / NZS ... howpsuzlyk ülňüleri bilen tanyş we şoňa esaslanyp, ahyrky önümiň doly kepillendirilmegi üçin önümiň öňünden / ortasyndan soň berk QC toparymyz bar. müşderilerimiziň isleýän zady.

Müşderilere has giňişleýin gürleşmek üçin hoş geldiňiz :)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Bu ugurda takmynan 10 ýyllyk tejribe bilen, degişli düzgünler we ASTM, EN, AS / NZS howpsuzlyk standartlary bilen tanyş, şonuň üçin önümlerimiz elmydama ýokary hünärli we howpsuz.Arzan bahany hödürlemek hiç haçan biziň maksadymyz däl.Munuň ýerine, ilki bilen ökde we ygtybarly önümiň üstünde işleýäris, soň bolsa has arzan bahada işleýäris.Bir önümi hemişe iň köp satýan adamy saklamak kyn bolansoň, täzeçillikler döredýäris we her ýyl täze önümler getirmek üçin dürli dizaýnerler bilen hyzmatdaşlyk edýäris / bu täzeliklere sag bolsun aýdýarys, önümlerimizi 20-den gowrak ýurda iberýäris, käbir ugurlarda käbir aýratyn agentlerem bar. , şol sanda Amazon satyjylary, Onlaýn markalar, Lomaý satyjylar, Satyjylar we ş.m.

Rugsat berilse siziň bilen işlemek mertebedir.Mundan başga-da, bu durmuşymyzda ýakymly syýahat bolar

HYZMATYMYZ

7x24x365 hyzmaty + tejribeli QC topary, hil hemişe howpsuzlyk bilen ýakyndan baglanyşyklydyr!Her kim baha barada alada edýär we bahamyzyň iň gowusy bolup bilmejekdigini aýtmalydyrys, ýöne ýerlikli, barlamak üçin mugt nusgalar berilýär.Şeýle hem, öz markaňyzyň aşagynda ýöriteleşdirilen zatlary hödürlemekden hoşal.Kiçijik kömek köp girdeji getirýär, uzak wagtlap birek-birege goldaw bermäge umyt edýärin!

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?