Boýy sazlap bolýan çagalar stoly we oturgyç toplumy

● SKU: KT01

● Düzülip bilinýän beýik çagalar döwrebap stol we oturgyç toplumy: Çagaňyzyň ak halkalar bilen ulalmagy bilen bu stoluň we oturgyjyň tutuş beýikligini 14.5 ″ 16,9 ″ aralygynda sazlap bolýar.

● Ultra funksiýaly agaç stol toplumy :: Has döwrebap we owadan mebeller öýüňize gabat gelýär, zatlara amatly girmek üçin 2 ammar bilen gurlan, iýýärler, oýnaýarlar we senetçilik edýärler.

● pleönekeý we berk görnüşli çagalar stoly toplumy: A görnüşli çagalar mebelleri ýokarky we arassaçylyk PP oturgyjy bilen gaty agaç aýaklardan ýasalýar, ýumşak berklik sizi ynandyrýar we arassa saklamak aňsat, ululygy 1 ýaşa çenli otagly ösmek, onuň bilen 5 ýaşa çenli aňsatlyk bilen öser

Install Gurnamak aňsat / NOOK Gural talap edilýär: Çalt ýygnamak we sökmek üçin 1 minut, toplumyň tutýan ýerini azaltmak üçin tygşytlaýjy, oturgyçlar 200 funt ululary aňsatlyk bilen goldaýar we köp ýaşlarda we çagalyk oýunlarynda dowam eder

D Çagalar / mekdebe çenli çagalar / çagalar üçin ajaýyp stol, kiçijik ýigitlerimiziň ýere degmezden oturmagy üçin dogry beýiklik, ene-atalar bilen oýnamak üçin amatly ýer


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Näme üçin bu toplum gerek?

Kids Çagalara birnäçe ýyl dowam etjek we belli bir ýerden bir zat etmek endigini ösdürip ýetişdirjek giňişlik beriň.

● Bu çagalar / mekdebe çenli çagalar / çagalar üçin düzülen stoluň oturgyjyny oýnamak / iýmek / öwrenmek üçin sazlanylýan beýikligiň täze nesli,

Wood Bu agaç stolda 3 basgançakly sazlanyp bilinýän beýiklik bar, bu amatly ýerleşiş üçin ýerleşişini ajaýyp sazlamaga mümkinçilik berýär.

Çagalaryňyz bilen tükeniksiz oýnamak mümkinçiligini döredýän 2 sany ammarly agaç agaç stoly we oturgyç,

Children Çagalaryň iýmegi, kitap okamagy, reňklenmegi, senetçilik bilen meşgullanmagy, oýun oýnamagy, diňe oturmagy we güýmenjäni başlamagy üçin ajaýyp ululyk.

Set Toplumyň tutýan meýdanyny azaltmak üçin çydamly we tygşytlaýjy stol oturgyjy, oturgyçlar bolsa hiç hili goldaw bolmazdan 200 kilo çenli göterip biler.

Tool Hiç hili gural zerurlygy ýok we bir bölek dizaýn uzak wagtlap ulanylmagynyň zaýalanmagynyň öňüni alýar, ertekini arassa saklamak aňsat, tekiz stoluň üstünde iýmitlenmek üçin hiç hili kynçylyk ýok.

Wood Güýçli ineredenerli agaç gurluşyklaryny ýygnamak we arassalamak aňsat, çagaňyzyň ýatylýan otagy, oýun otagy ýa-da myhman otagy üçin amatly.

● Stol oturgyç toplumlary bir ýaşdan alty ýaşa çenli çagalar üçin çydamly we dogry beýiklik üçin niýetlenendir

Çagaňyzyň oýun otagy üçin ýakymly, berk stol

Fit üçin ajaýyp ululyk

Özbaşdak oturgyçlara girip bilýän kiçi oglanlar we gyzlar üçin ajaýyp zat.Stoluň we oturgyçlaryň aýaklary ikisi-de gaty berk we çaga bilgeşleýin gödek bolmasa, olaryň çalaja we ýykylmagyndan gorkmaň.

Dýuýmdaky ölçeg (3 Tapgydy sazlamak)

Kiçijikiňize ululykdaky stol we oturgyç bermek olara gözegçilik duýgusyny berýär we dürli ýaşlarda garaşsyzlygy öwrenmäge kömek edýär

Haýsy otaga salsaňyz, kiçijik bir meýdana gabat gelýän kiçijik stol

Toplumyň tutýan ýerini azaltmak üçin tygşytlaýjy, oturgyçlar 200 funt ululary aňsatlyk bilen goldaýar we köp ýaşlara we çagalyk oýunlaryna çenli dowam eder, indi zat gerek däl wagty ony alyp bilersiňiz.

Aýratynlyk

● SKU: KT01

● Düzülip bilinýän beýik çagalar döwrebap stol we oturgyç toplumy: Çagaňyzyň ak halkalar bilen ulalmagy bilen bu stoluň we oturgyjyň tutuş beýikligini 14.5 ″ 16,9 ″ aralygynda sazlap bolýar.

● Ultra funksiýaly agaç stol toplumy :: Has döwrebap we owadan mebeller öýüňize gabat gelýär, zatlara amatly girmek üçin 2 ammar bilen gurlan, iýýärler, oýnaýarlar we senetçilik edýärler.

● pleönekeý we berk görnüşli çagalar stoly toplumy: A görnüşli çagalar mebelleri ýokarky we arassaçylyk PP oturgyjy bilen gaty agaç aýaklardan ýasalýar, ýumşak berklik sizi ynandyrýar we arassa saklamak aňsat, ululygy 1 ýaşa çenli otagly ösmek, onuň bilen 5 ýaşa çenli aňsatlyk bilen öser

Install Gurnamak aňsat / NOOK Gural talap edilýär: Çalt ýygnamak we sökmek üçin 1 minut, toplumyň tutýan ýerini azaltmak üçin tygşytlaýjy, oturgyçlar 200 funt ululary aňsatlyk bilen goldaýar we köp ýaşlarda we çagalyk oýunlarynda dowam eder

D Çagalar / mekdebe çenli çagalar / çagalar üçin ajaýyp stol, kiçijik ýigitlerimiziň ýere degmezden oturmagy üçin dogry beýiklik, ene-atalar bilen oýnamak üçin amatly ýer

KT01-7

4

5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler