Musa sebedi nädip saýlamaly

Täze çagaňyzy hassahanadan öýüňize getireniňizde, "Ol gaty kiçijik!"Mesele, çagalar bagyňyzdaky zatlaryň köpüsiniň çaga ulaldygyça ulanylmaga niýetlenendir, bu bolsa olaryň bäbekleri üçin ululyklarynyň uludygyny aňladýar.Aöne çaga Musa sebedi, täze doglan çagaňyz üçin ýörite döredildi.Bu sebetler çagaňyzyň dynç almagy, uklamagy we oýnamagy üçin ygtybarly ýerlerdir.Daşamak üçin has oňaýly we amatly tutawaçlar bilen, çagaňyz üçin iň oňat mukaddes ýerdir.Çagaňyz özüni çekip başlaýança, Musa sebedi ulanylyp bilner.

1

ÇAGA BASSINET / BASKET satyn alanyňyzda sorajak zatlaryňyz?

Kiçijik dynç aljak ýer gözläniňizde köp zady göz öňünde tutmaly.Satyn almak kararyna geleniňizde bilmeli zatlaryňyzy öwreneliň.

BASKET MATERIALY näme?

Musa sebediniň göz öňünde tutmaly ilkinji tarapy sebediň özi.Güýçli gurluş goldawyny berýän berk gurluşy gözläň.Mundan başga-da, Musa sebediňiziň ortasynda gabat gelýän berk tutawaçlarynyň bardygyny barlaň. Çagaňyz düşekde ýatmak üçin ep-esli wagt sarp eder, şonuň üçin ýokary hilli düşekli Musa sebedi saýlamak zerurdyr.

2

Çagaňyzyň agramy we beýikligi näme?

Bassetleriň / sebetleriň köpüsiniň agramy 15-20 funt aralygyndadyr.Çagaňyz, agram çäginden geçmezden ozal muny beýikligi / ululygy bilen artdyryp biler.Fallykylmalaryň öňüni almak we öňüni almak üçin bäbek ellerine we dyzlaryna ýokary göterip bilse ýa-da maslahat berilýän iň ýokary agram derejesine ýetensoň, sebetleri ulanmaň.

Sebet stendleri

Musa sebedi Bu gaýa, Musa sebediňiziň artykmaçlyklaryny bäşlik bilen birleşdirmegiň ajaýyp, arzan usulydyr.Bu gaty stendler sebedi ygtybarly saklaýar we ýumşak gaýa üçin çagaňyzy eliňize alýar.Bu gije aýratyn amatly!

Sebet sebedi we ýorgan-düşegiňizi doldurmak üçin Musa sebet stendleri dürli agaçdan ýasalýar.

Stendiňizi ýa-da bäbekleriň arasynda ulanmaýan wagtyňyz, bukulmak we saklamak üçin gysga bir zat.

4 (1)

Aşakda siziň üçin ökde çaga moza sebedini görmäge hoş geldiňiz, hemmesi gyzgyn satylýar we eneler üçin giňden saýlanýar.

Gerek bolsaňyz, has köp mümkinçilik bar, diňe suratlar / ululyklar we ş.m. bilen bize e-poçta iberiň.

https://www.fayekids.com/baby-moses-basket/

3 (1)

 

ÇAGA BASKET / BASSINET HOWPSUZ STANDARTLAR

Çagalaryň goşmaça pad bilen Musa sebediniň gapdalyndaky boşluklarda dem alyp biljekdigine göz ýetiriň.Siz etmeliHiç haçanýassyk, goşmaça örtük, düşek, bamper ýassygy ýa-da rahatlandyryjy goşuň.Başga Musa sebedi ýa-da basinet bilen pad / düşek ulanmaň.Pad sebediňiziň ölçeglerine laýyk gelýär.

NIRE GEÇIP BOL? AR?

BASKETLER hemişe berk we tekiz ýerde ýa-da moza sebedi stendinde goýulmalydyr.Ony stollara, basgançaklara ýa-da beýik ýerlere goýmaň.Sebetiň tutawaçlaryny çaga içerde goýsa, daşarky ýagdaýda goýmak maslahat berilýär.

ALhli gyzdyryjylardan, otlardan / otlardan, peçlerden, ojaklardan, ojaklardan, açyk penjirelerden, suwdan (ylgaýan ýa-da duran), basgançaklardan, penjireden ýasalan gap-gaçlardan we şikes ýetmegine sebäp bolup biljek HASSY we beýleki howplardan uzakda saklaň.

Kiçijik bilen jübi telefonyna baranyňyzda ýatda saklamaly käbir möhüm zatlar -

  • Sebeti içindäki çagaňyz bilen sebedi göçürmäň / götermäň.Ilki bilen çagaňyzy aýyrmak maslahat berilýär.
  • Oýnawaçlary bogulmazlyk ýa-da bogulmazlyk üçin sebetiň içine ýa-da töweregine setirler ýa-da simler bilen oýnawaçlar dakmaň.
  • Pet Çagaňyzyň içinde öý haýwanlaryna we / ýa-da beýleki çagalara sebete çykmagyna ýol bermäň.
  • The Sebetiň içindäki plastik paketlerden gaça duruň.
  • Inf Çagany gözegçiliksiz goýmaň.

Iş wagty: 16-2021-nji aprel