Çaga düşegi bilen çaga düşek düşeginiň arasyndaky tapawut

Çagalar üçin mebel saýlamak, täze maşgala agzanyňyza taýýarlanmagyň tolgundyryjy bölegidir.Şeýle-de bolsa, çagany ýa-da çagany göz öňüne getirmek aňsat däl, şonuň üçin birneme öňe pikirlenmek has gowudyr.Köp adam düşek we düşek krowatyny garyşdyrýarlar.Adamlardan tapawudynyň nämedigini sorasaňyz, köplük ikisiniňem adamlaryň ýatýan zadydygyny aýdar.

A arasynda köp meňzeşlik bardüşek we düşek, ýöne käbir tapawutlar.

Pişik näme?

Krowat bäbekler üçin niýetlenen kiçijik düşek, adatça duzaga düşmek, ýykylmak, bogulmak we bogulmak ýaly howplardan gaça durmak üçin birnäçe howpsuzlyk çäreleri we ülňüleri bilen ýasalýar.Pişikleriň gapdal taraplary gadagan ýa-da berkidilen;her çyzygyň aralygy 1 dýuýmdan 2,6 dýuým aralygynda bolmaly, ýöne satuwyň gelip çykyşyna görä tapawutlanýar.Bu, bäbekleriň kelleleriniň barlaryň arasynda süýşmeginiň öňüni almakdyr.Käbir düşekleriň aşak düşürip boljak taraplary hem bar.Kotlar stasionar ýa-da göçme bolup biler.Göçme krowatlar adatça ýeňil materiallardan ýasalýar we käbir göçme krowatlarda tigirler bar.

Krowat düşegi näme?

Krowat düşegi, çagalar üçin ýörite döredilen, adatça düşekden has uly düşek.Bu, esasan, aýrylyp bilinýän taraplary we çykarylýan ahyrky paneli bolan giň uzyn düşek.Şonuň üçin düşek düşekleri çaganyň aýlanmagyna, togalanmagyna we uzalmagyna has köp ýer berýär.Şeýle-de bolsa, düşek düşekleriniň adatça düşýän taraplary ýok, sebäbi bu döwürde çagalar ýeterlik uludyr.

Häzirlikçe düşek düşegi has meşhur bolýar, sebäbi çaga düşekde ýatmak üçin ýeterlik bolansoň, çaga ölçegindäki düşege öwrülip bilýär, sebäbi onuň aýrylýan taraplary bar.Şeýlelik bilen ene-atalara iki bölek mebel satyn almak kynçylyklaryny halas edýär.Krowat düşegi hem gaty paýhasly maýa goýumdyr, sebäbi ony düşek we kiçi düşek ýaly uzak wagtlap ulanyp bolýar.Adatça çaga takmynan 8, 9 ýaşa çenli ulanylyp bilner, ýöne çaganyň agramyna-da baglydyr.

Aşakdaky ýaly esasy tapawudy gysgaça, gysga bellik ediň,

Ölçegi:

Kot: Pişikler adatça düşek düşeklerinden has kiçi.
Krowat düşegi: Krowat düşekleri, adatça, düşeklerden has uly.

Taraplar:

Kot: Pişikleriň gapdal taraplary gadagan ýa-da berkidilen.
Krowat düşegi: Krowat düşekleriniň aýrylýan taraplary bar.

Ulanylyşy:

Kot: Çaga iki ýa-da üç ýaşyna ýetýänçä, pişikler ulanylyp bilner.
Krowat düşegi: Gapdallary aýyrandan soň düşek düşekleri çaga düşekleri hökmünde ulanylyp bilner.

TaşlaTaraplar:

Kot: Pişikleriň köplenç düşýän taraplary bolýar.
Krowat düşegi: Krowat düşekleriniň gapdallary aýrylyp bilinýänligi üçin düşek taraplary ýok.


Iş wagty: 26-2022-nji fewral